OsvÄ›tlení akvária je naprosto zásadní pro růst akvarijních rostlin a pro dobrý zdravotní stav ryb. NejÄastÄ›ji to bývají zářivkové trubice.

žárovka t5

Patice T5 nebo T8

Akvaristé mnohdy tápou ve volbÄ› vhodného osvÄ›tlení, zejména v souvislosti s paticemi zářivek. Ty nejÄastÄ›ji využívané se vyrábí pod oznaÄením T5 a T8. Patice T8 jsou na trhu již desítky let, jsou to ty notoricky známé tlusté válce o průmÄ›ru 26 mm, co se s nimi svítí ve stropních svítidlech ve Å¡kolách a na pracoviÅ¡tích. T5 mají průmÄ›r jen 16 mm, ale oproti svým pÅ™edchůdcům vykazují o 20 procent více svÄ›telného toku.

Zářivka t5 je pro každého akvaristu ideální volbou, v souÄasné dobÄ› jsou vÅ¡echny modely tÄ›chto svítidel konstruované s elektronickými pÅ™edÅ™adníky, a to znamená, že svÄ›tlo z trubic sice bliká, ale s mnohem vyšším kmitoÄtem, který již zrakem nelze postÅ™ehnout. SvÄ›telný zdroj se jeví jako spojitý, a to ocení pÅ™edevším akvarijní rybky. Další podstatnou výhodou moderní technologie výroby tohoto typu osvÄ›tlení je velmi dlouhá životnost a úspora elektrické energie s nižšími příkony pÅ™i vyšších svÄ›telných tocích.

Jak dlouho v akváriu svítit

Každý zkuÅ¡ený akvarista vám na tuto citlivou otázku odpoví jednoznaÄnÄ›: Tak dlouho, abyste simulovali pÅ™irozené podmínky chovaných ryb podle jejich biotopu. Zpravidla se v naÅ¡ich stÅ™edoevropských podmínkách chovají rybky z tropických a subtropických oblastí a tÄ›m by se mÄ›lo intenzivnÄ› a bez pÅ™eruÅ¡ení svítit pÅ™ibližnÄ› 6–7 hodin dennÄ›. ProÄ tak málo? Je nutné zapoÄítat i ranní rozbÅ™esk a veÄerní západy slunce, kdy je intenzita svÄ›tla nižší i na rovníku, a dále Å™ada ryb žijících v sladkovodních vodách (Å™ekách a jezerech) je ukryta mezi koÅ™eny pobÅ™ežní vegetace.

akvárium

PoÅ™iÄte si spínací hodiny

Ideální pomocník, neboÅ¥ neustálé hlídání a pamatování si doby sepnutí a vypnutí by znamenalo zbyteÄný stres. CenovÄ› vychází do 200 korun a máte vystaráno. Mohou být ÄistÄ› mechanické, anebo elektronické – digitální.