Metalhalogenidová výbojka

Halogenidová není totéž, co halogenová. Zatímco halogenové žárovky mají jiné složení inertního plynu uvnitÅ™ baňky, halogenidové zdroje navíc vyžadují ke své Äinnosti pÅ™edÅ™adník. Halogenidové výbojky jsou jedním z nejrozšířenÄ›jších typů svÄ›telných zdrojů, v podstatÄ› je má téměř každá domácnost doma. Mezi halogenidové výbojky se totiž Å™adí i kompaktní (úsporné) zářivky.pouliÄní lampa se sodíkovými výbojkami.jpg
NÄ›kteří tato nízkotlaká svítidla možná znají z domácího horského slunce nebo ze solárií, využívají se také v zemÄ›dÄ›lství jako zdroj umÄ›lého svÄ›tla ve sklenících k pÄ›stování rostlin, v průmyslových odvÄ›tvích se s nimi napÅ™. vypalují nÄ›které syntetické barvy, ale nejÄastÄ›ji je můžete spatÅ™it jako vysokotlaké zdroje s obrovským výkonem k osvÄ›tlování velkých ploch exteriérů.
Vysokotlaká metalhalogenidová výbojka Lightpark je druhý nejvýkonnÄ›jší zdroj umÄ›lého svÄ›tla po výbojkách sodíkových. Jejich znaÄnou výhodou je ovÅ¡em velmi dobré podání barev, které se pÅ™ibližuje Å¡irokému spektru sluneÄního záření. Z toho důvodu se instalují ve sportovních areálech, jako jsou zimní, fotbalové a atletické stadiony, plavecké bazény, kryté sportovní haly a mnoho dalších sportoviÅ¡Å¥. Využívají se také na frekventovaných úsecích pohybu osob a vozidel, jako jsou nádražní peróny, nÄ›které kÅ™ižovatky, pÅ™echody pro chodce, pěší zóny, nákupní centra atd.svítidlo se sodíkovou výbojkou.jpg

Rtuťová výbojka

Od poloviny roku 2015 se tyto zdroje již nesmí oficiálnÄ› prodávat, neboÅ¥ mají nižší úÄinnost a vyšší spotÅ™ebu energie. Jedná se o technologicky nejzastaralejší typ výbojek, pÅ™esto se s nimi jeÅ¡tÄ› můžeme setkat na nÄ›kterých místech ve veÅ™ejném osvÄ›tlení. Jde vÅ¡ak pouze o nÄ›kolik desítek míst v ÄŒesku, z celkového poÄtu svÄ›telných zdrojů tvoří pÅ™ibližnÄ› 3 procenta. Zajímavostí je, že zákaz jejich prodeje vydaný orgány EU, postihl pÅ™edevším NÄ›mecko, kde byly doposud pomÄ›rnÄ› znaÄnÄ› rozšířené.