Nastupující expanze svÄ›telných zdrojů LED možná na nÄ›koho působí jako dominující prvek v tomto odvÄ›tví výroby a spotÅ™eby, ale stále máme ve hÅ™e technologii, známou již od poÄátku dvacátého století. Elektrický výboj plynných Äástic uvnitÅ™ sklenÄ›né baňky dal podnÄ›t k rozvoji nejsilnÄ›jších svítidel, jaká známe – výbojek. Sto let známá technologie vÅ¡ak neznamená, že je zastaralá, již desítky let probíhá v laboratořích svÄ›tovÄ› proslulých výrobců osvÄ›tlovací techniky neustálý vývoj svÄ›telných soustav zejména sodíkových a metalhalogenidových výbojek s elektronickým pÅ™edÅ™adníkem. Cílem je nabídnout vysoký mÄ›rný výkon, hospodárný provoz, stabilní svÄ›telný tok a pÅ™ijatelnou barvu svÄ›tla. V souÄasné dobÄ› se na trh dodávají výrobky s lepšími vlastnostmi keramických hořáků, odolných vůÄi mechanickému namáhání (otÅ™esům způsobeným povÄ›trnostními vlivy), což prodlužuje jejich výmÄ›nný interval. veÅ™ejné osvÄ›tlení v přímoÅ™ském mÄ›stÄ› (Terstu)

Veřejné osvětlení se mění plošně

Prozatím není důvod k tomu mÄ›nit celá svítidla pouliÄních lamp za moderní technologie LED, výhody stávajících systémů vyplývají z preferovaných vlastností, které jsou známy již Å™adu let – velmi dlouhá životnost, relativnÄ› malý poÄet svítidel na velké ploÅ¡e a hlavnÄ› ideální odstín barvy svÄ›tla (v pouliÄních lampách teplá bílá, na nÄ›kterých místech veÅ™ejné dopravy a na sportoviÅ¡tích neutrální bílá).veÅ™ejné osvÄ›tlení podél ulice
Výhodou výbojek nasazovaných na venkovních prostranstvích je snadná údržba – zpravidla se nemÄ›ní jednotlivé vysloužilé kusy, ale jde o celoploÅ¡ný zásah, krátce pÅ™ed pÅ™edpokládaným ukonÄením životnosti. Délka provozu je u vÄ›tÅ¡iny výbojek dlouhodobÄ› monitorována na základÄ› mnohaletých zkuÅ¡eností, což je napÅ™. u LED halogenů prozatím uvádÄ›no pouze na základÄ› empirických výpoÄtů. Produkty, které opouÅ¡tí pásy výrobních linek v souÄasné dobÄ›, vykazují delší životnost vzhledem k nÄ›kterým zmÄ›nám technologických procesů, a to také nahrává zastupitelům https://cs.wiktionary.org/wiki/tok obcí a mÄ›st, kteří mohou výmÄ›nné intervaly výbojkového osvÄ›tlení prodloužit až o nÄ›kolik mÄ›síců Äi let.