Asi nikdo nebude pochybovat, že my lidé jsme denními tvory. NaÅ¡e oÄi jsou uzpůsobeny k tomu, abychom dobÅ™e vidÄ›li za plného denního svÄ›tla. To nám vÅ¡ak dává výhodu, že na rozdíl například od koÄek, které dokážou vidÄ›t i za Å¡patných svÄ›telných podmínek, Äi psů, jejichž oÄi jsou uzpůsobeny k lovu za Å¡era, dokážeme řádnÄ› vidÄ›t barvy.

AvÅ¡ak je jasné, že zvláštÄ› v zimÄ› je doba, kdy svítí Slunce, příliÅ¡ krátká na to, abychom zvládli vÅ¡e, co chceme Äi potÅ™ebujeme. Mnozí v té dobÄ› za tmy pÅ™ichází do zamÄ›stnání a za tmy z nÄ›j odchází. Pokud bychom se tedy spoléhali jen na Slunce, nebylo by možné v této dobÄ› dodržovat klasické osmihodinové smÄ›ny.

zarovka1

Je tedy jasné, že umÄ›lé osvÄ›tlení je nutností. A zatímco dříve jej zastával pÅ™edevším oheň, dnes jsou to hlavnÄ› žárovky , kdo nám poskytuje svÄ›tlo. Co je vÅ¡ak zajímavé, je fakt, že ty se od dob svého vynálezu prakticky nezmÄ›nily. Ano, mají trochu jinou velikost, ale to je jediná vÄ›tší zmÄ›na, která byla provedena. ProÄ se tedy nezmÄ›nily, jako například telefony?

Z jednoduchého důvodu: ten design funguje. Zkrátka nebylo potÅ™eba dÄ›lat žádné vÄ›tší zmÄ›ny, protože ten model je sám o sobÄ› dostateÄnÄ› dobrý. A má to i jiné výhody: můžete například zapojit moderní žárovku do systému starého tÅ™eba padesát let, a stejnÄ› bude fungovat naprosto normálnÄ›.

zarovka2

A to je také jedna z výhod: není tÅ™eba nic složitÄ› pÅ™edÄ›lávat, ten systém je stejný, jako byl kdysi. A i to je důvod, proÄ mají takovou oblibu: jednoduchost jejich výmÄ›ny. Protože pÅ™eci jen i žárovka má omezenou životnost, která se samozÅ™ejmÄ› odvíjí také od toho, jak moc a jak Äasto je používána. A není tÅ™eba říkat, že Äasté zhasínání a rozsvÄ›cení její životnost zkracuje více, než kdyby svítila neustále.

Je tedy jasné, proÄ má takovou oblibu a proÄ ji dosud nevytlaÄil žádný jiný svÄ›telný zdroj. Nyní se o to vÅ¡ak pokouší zářivka, tak uvidíme, jak to dopadne.