Kdybychom mÄ›li vyjmenovat jedno zařízení, které používáme každý den tak Äasto, že si to už ani neuvÄ›domujeme, pak by to byl vypínaÄ. Najdeme jej v nÄ›jaké podobÄ› bez pÅ™ehánÄ›ní v každé místnosti. Bez nÄ›j by náš život, jak jej známe dnes, prakticky nebyl možný. ProÄ ale? Co je na nÄ›m tak zvláštního?

Abychom mohli na tuto otázku odpovÄ›dÄ›t, musíme si nejprve říci, na jakém principu vlastnÄ› funguje a k Äemu pÅ™esnÄ› slouží. Dobré je si také říci, kde vÅ¡ude se s ním můžeme vlastnÄ› setkat.

vypinac3

Co je to tedy vypínaÄ? ZjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno se jedná o zařízení, které nám umožňuje uvádÄ›t do chodu nebo naopak zastavovat nejrůznÄ›jší přístroje. Tím asi nejpoužívanÄ›jším, který se vybaví nejspíš každému z nás pÅ™i vyslovení tohoto slova, je ten od stropního osvÄ›tlení. ZvláštÄ› v zimÄ› jej používáme nÄ›kolikrát dennÄ›, Äasto aniž si to uvÄ›domujeme.

Jak ale funguje? Nejprve je tÅ™eba rozliÅ¡it dva typy, mechanický a elektrický. Ten elektrický najdeme v již zmínÄ›ném stropním osvÄ›tlení, ale také prakticky ve vÅ¡ech přístrojích, od poÄítaÄe pÅ™es mikrovlnnou troubu po televizi Äi praÄku. Principem zde je spojení Äi rozpojení kontaktů, což umožňuje tok elektÅ™iny do urÄitých Äástí přístroje, nebo jej naopak blokuje.

vypinac4

Pokud jde o ty mechanické, tak ty najdeme například ve vodovodní baterii Äi v kohoutcích u plynového sporáku nebo trouby. Fungují podobnÄ› jako výpust. Je k nim pÅ™idÄ›laná pÅ™epážka, která nedovolí vodÄ› Äi plynu proudit. PÅ™i otoÄení se zvedne a Äím více je otevÅ™ená, tím více tekutiny Äi plynu může proudit.

K Äemu tedy slouží? Jeho primárním úkolem je umožnit nám vypnout Äi uvést do chodu urÄitá zařízení. Bez nÄ›j by musela běžet neustále, což by nejen znaÄnÄ› zvýšilo náklady na elektÅ™inu, ale u nÄ›kterých vÄ›cí, jako je například stropní osvÄ›tlení Äi praÄka, by to bylo prakticky nemožné. Koneckonců, jen málokdo z nás je schopen spát pÅ™i rozsvíceném svÄ›tle.

Jak je vidÄ›t, vypínaÄ nám prokazuje mnoho služeb. I proto by si zasloužil vÄ›tší pozornost, než se mu nyní dostává.