Kompaktní zářivky a LED diody jsou energeticky výhodnější

Kompaktní zářivky se spolu s LED diodovými zdroji svÄ›tla Å™adí mezi tzv. energeticky přínosné zdroje. Musíme totiž zapoÄítat nejen spotÅ™ebovanou elektrickou energii pÅ™i svícení, ale zároveň energetické výdaje pÅ™i jejich výrobÄ›, a stejnÄ› tak Äetnost výmÄ›n vadných Äi vysloužilých kusů. AÄkoliv si Å™ada lidí stěžuje na direktivní opatÅ™ení Evropské unie a striktní zákaz prodeje klasických a halogenových žárovek, toto opatÅ™ení urÄitý význam má. Zatímco jediná kompaktní zářivka nebo LED žárovka může svítit i déle, než 25 tisíc hodin, za tuto dobu musíte ve svítidle vymÄ›nit dvacet až tÅ™icet halogenových Äi vláknových žárovek. Na jejich výrobu tak padne více nerostných surovin, spotÅ™ebuje se více zemního plynu a elektÅ™iny a dalších surovin.rozsvícená oranžová kompaktní zářivka.jpg

Staré problémy ustoupily s novou technologií

Inovace ve výrobÄ› kompaktních zářivek pÅ™ináší své ovoce, tyto zdroje svÄ›tla jsou neustále vylepÅ¡ovány a podrobovány zmÄ›nám v luminiscenÄní vrstvÄ› a v konstrukci elektronických pÅ™edÅ™adníků. Tím je možné zmenÅ¡it jejich velikost a docílit lepších vlastností, jimiž jsou Å¡irší výbÄ›r barvy vyzaÅ™ovaného svÄ›tla, zlepÅ¡ení indexu podání barev (zda osvÄ›tlované pÅ™edmÄ›ty odpovídají skuteÄnému vzhledu), a delší životnost.
Ve srovnání s prvními typy, které se prodávaly pÅ™ed tÅ™iceti lety, ty souÄasné znatelnÄ› rychleji svítí na plný výkon, a také nejsme vázáni na jediný tvar trubic, co byl na trhu jeÅ¡tÄ› na poÄátku nového milénia. bílá kompaktní zářivka.jpg

BuÄme ohleduplní sami k sobÄ› i k ostatním

Myslet ekologicky dokáže každý, chce to jen trochu dobré vůle. SouÄástí tohoto procesu je nejen třídÄ›ní běžného odpadu, ale také třídÄ›ní vysloužilých zdrojů svÄ›tla. Kompaktní zářivky nepatří do běžného komunálního odpadu ze dvou důvodů: Tím prvním je obsah rtuti, která může na skládkách kontaminovat spodní vody a způsobit i vážné ekologické problémy. Druhý důvod souvisí s recyklací, uvnitÅ™ tÄ›chto výrobků se totiž nachází využitelné druhotné suroviny – kromÄ› plastů (polyetylenu a PVC) zejména kovové i nekovové chemické prvky, napÅ™. stroncium, europium, mÄ›Ä, cín, kÅ™emík, baryum, yttrium, wolfram a další.